Omgeving

Het behoud van het karakter van de wijk vinden wij erg belangrijk. Alle vergunningaanvragen toetsen wij dan ook aan de gedefinieerde wijkcriteria.

Bescherming karakter van de wijk betreft het volgende:

  1. Opstellen en bijhouden van “wijkcriteria”
  2. Monitoren en toetsen van gemeenteplannen tegen de wijkcriteria
    1. Communicatie met gemeente in geval voorstellen strijdig zijn met de wijkcriteria
    2. Communicatie met leden over gemeenteplannen
  3. Op hoofdlijnen toetsen van bouwaanvragen tegen de wijkcriteria
    1. Op verzoek van leden en/of de gemeente

Zo zijn er in 2016 verschillende bouwplannen en vergunningsaanvragen beoordeeld en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Hieruit zijn geen punten naar voren gekomen die tot verdere actie of bewaarprocedures hebben geleid. Ten aanzien van de bouwplannen voor appartementen op de ’s-Gravelandse weg is er een bijeenkomst geweest en zijn de bouwplannen aangepast. Deze liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente.
Daarnaast heeft meerdere keren overleg plaatsgevonden met de gemeente over het vervangen van de armaturen van de straatlantaarns. Onderzocht is of er armaturen geplaatst zouden kunnen worden die meer aansluiten bij het karakter van de wijk. Vanwege budgettaire en om organisatorische redenen heeft dit geen doorgang gevonden.
Voor 2017 staat op de agenda overleg met de gemeente over herziening van het Bestemmingsplan.