Vereniging

“Onze vereniging stelt zich ten doel het behoud en de verbetering van het bestaande woonklimaat in de Hilversumse wijk, begrensd door Bussumergrintweg, Coversbos en Spanderswoud en meer in het bijzonder:
a) het handhaven, zo mogelijk herstellen van het karakter als villawijk;
b) het handhaven, zo mogelijk verbeteren van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden, inclusief het groenbestand, in de wijk;
c) het bevorderen van de (verkeers)veiligheid in de wijk;
d) het bevorderen van een fraai aanzien van straten, lanen en pleinen in de wijk, ook wat betreft het straatmeubilair.”
(Art. 2 lid 1 Statuten van de Vereniging)

Activiteiten

De Wijkvereniging “De Parken” is in 1992 opgericht met als doel het behoud en zo mogelijk de verbetering van deze mooie groene buurt. Het bestuur van de vereniging tracht daartoe immer op de hoogte te zijn van veranderingen in de buurt.

Bouwplannen

Het bestuur heeft intensief contact met haar leden en de gemeente Hilversum. Hierdoor kunnen we dikwijls al in een vroeg stadium ontwikkelingen bijsturen. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Door overleg met gemeente, projectontwikkelaars en architecten wordt getracht te voorkomen dat er te dicht op de buren, te massaal of te hoog gebouwd wordt. Het doel is altijd een bouwwerk te krijgen dat door vormgeving en bouwvolume een verrijking voor de buurt is. Zo nodig zal het bestuur van “De Parken” met direct omwonenden een juridische procedure voeren. Hiervoor is een Juridisch Steunfonds in het leven geroepen, dat ook beperkt beschikbaar is voor financiële ondersteuning van door de leden van “De Parken” gestarte procedures in het belang van (een deel van) de wijk.

Veiligheid

Zoals elders op de site te zien is, heeft de vereniging ook een goed lopend beveiligingsprogramma opgezet.

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de vereniging organiseert een maal per jaar de Algemene Leden Vergadering waarbij zij verantwoording aan de leden aflegt over het afgelopen verenigingsjaar en tevens inzage geeft in lopende procedures, wetenswaardigheden en ontplooide activiteiten. Deze vergadering vindt plaats in januari.

Nieuwsbrief

Naast regelmatige communicatie per e-mail, geeft de wijkvereniging ook een nieuwsbrief uit.

Leden en donateurs

“Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die woonachtig zijn in de wijk als bedoeld in artikel 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.”
(Art. 3 lid 1 & 2 Statuten van de Vereniging)

Het bestuur

Voorzitter
Omgeving
Jan-Willem Dekkers
voorzitter@de-parken.nl
Vice-voorzitter
Verkeer en veiligheid
Secretaris
Secretariaat
Jennifer Meyer
secretaris@de-parken.nl
Penningmeester
Financiën
Lid
Evenementen
Rani Schotsman
evenementen@de-parken.nl