Update – Omgevingsvisie Hilversum 2040

De gemeente Hilversum is bezig met de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor 2040. We zijn daarbij betrokken, er loopt een inspraakproces. Tegelijkertijd is er echter ‘gedoe’ omdat de gemeente ook al vrij vergaande voornemens heeft om 10,000 nieuwe woningen te bouwen in het kader van een samenwerking binnen het zgn. MRA (Metropool Regio Amsterdam). Sommige wijken/burgers – wij hebben dat gesteund – hebben bezwaren gemaakt tegen de wijze van besluitvorming c.q. de voornemens en dit heeft de invulling gekregen van een burgerinitiatief. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente deze week besloten om de besluitvorming rond de woningen/spoorgebied in het kader van de MRA voorlopig stop te zetten, om in te gaan op de vragen van het burgerinitiatief en die op te pakken in het op goede wijze vervolgen van de inspraakprocedure over de Omgevingsvisie. Doel is om in september/oktober een hernieuwd plan van aanpak voor die Omgevingsvisie aan de Raad aan te bieden.

Let op: dit is onze samenvatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, leest u alstublieft de bijgevoegde brief van de gemeente voor de details.

Update groen in de wijk

Op basis van jullie terugkoppeling heeft de gemeente samen met een vertegenwoordiging van het bestuur alle gemelde situaties besproken en waar nodig bekeken. 

Namens de gemeente waren betrokken Daniel Grootendorst (landschapsarchitect) en Bram Kempers (Onderhoud), namens het bestuur Bas Esbach.

In algemene zin kunnen we melden dat er serieus naar onze punten gekeken is. Bram Kempers is gaan kijken naar de situatie bij het Kraanvogelplein. Daniel Grootendorst is gaan kijken naar de conditie van de bermen en de aansluiting Hertog Hendriklaan-Bachlaan.

In totaal hebben we 11 reacties gehad waarbij sommige situaties meerdere keren gemeld werden.

De volgende situaties zijn besproken en waar nodig vervolgacties afgesproken.

1: Schade aan bermen. 5x gemeld

Schade aan bermen door parkeren auto’s van eigenaren/bezoekers/leveranciers/werklui/opslag materialen etc. Ook de Groenvoorziening zelf gaat soms niet respectvol om met bermen.

Daarnaast onnodig brede oprijlanen en grinduitbreidingen.

Reactie gemeente: Er zal een experiment gestart worden met andere beplanting in de bermen om te zien of ondanks de vaak droge condities we toch een groen karakter kunnen waarborgen en tevens het bermparkeren kunnen terugdringen. Eerste stappen zijn genomen door de landschapsarchitect. Nu moet besloten worden in welke straat het experiment uitgevoerd zal worden

2; Kraanvogelplein. 2x gemeld.

Het groen aan het Kraanvogelplein ziet er slecht onderhouden uit

Reactie gemeente: Het betreft hier een bijkomend effect van het onderhoud/uitbaggeren van de greppel in dit bosplantsoen. Dit plantsoen zal zichzelf via natuurlijke weg weer vorm geven.

3: Blad ophalen. 2x gemeld.

Verzoek om vaker blad op te halen. Als blad te lang in de berm ligt gaat dat ten koste van het bedekte gras.

Reactie gemeente: Het verzoek aan De Parken om aan het begin van de actie Bladslag de leden te informeren liefst 1-2 weken van te voren de bladeren aan de weg te verzamelen. Hoewel blad langer kan blijven liggen zonder schade te geven aan de bermen wordt geadviseerd om blad dat eerder in de tuin valt of zelf of via de tuinman af te voeren. Meerdere keren blad ophalen in hetzelfde gebied werd niet mogelijk geacht.

4: Kruising Bachlaan-Hertog Hendriklaan. 1x gemeld

Het fietspad naar de Bachlaan maakt een rare knik waardoor er een geitenpaadje ontstaan is door fietsers die van de Bachlaan komen of de Bachlaan op willen.

Reactie gemeente: Ze gaan kijken hoe de schade zich hersteld en zal op basis daarvan eventueel een aanpassing maken. Ze bevestigen dat de aansluiting op de Bachlaan onlogisch is.

5 Nimrodpark. 1x gemeld

Is het mogelijk iets meer bloemen&planten te plaatsen op het Nimrodpark?

Reactie gemeente: Dit verzoek past goed binnen een grotere diversiteit aan beplanting die de gemeente voorstaat. Dus zal gekeken worden of in overleg met bewoners een deel van Nimrodpark anders ingevuld kan worden.

Ook 3 meldingen van mensen die aangaven erg te genieten van het groen in onze wijk!