Omgevingsplan voor het Noordwestelijk Villagebied

Beste leden van De Parken,

Op de ALV in februari hebben wij het kort met u gehad over het voornemen van de gemeente om het bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied, dat sinds 2010 geldt, te gaan herzien. Dit past binnen de nu nog geldende wettelijke verplichting om bestemmingsplannen iedere tien jaar te herzien. Echter, in het kader van de nog in te voeren Omgevingswet (waarover hieronder meer) is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)’ ingediend en naar verwachting treedt dit wetsvoorstel volgend voorjaar (2018) in werking. Daarmee komt dus de noodzaak om bestemmingsplannen te actualiseren te vervallen en de gemeente heeft dan ook besloten om de herziening van het bestemmingplan Noordwestelijk Villagebied nu niet op te pakken.

Met de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting in 2019/2020 in werking zal treden) moeten gemeenten bestemmingsplannen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving bundelen en omvormen tot één omgevingsplan (zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet). Denk hierbij aan regelingen op het gebied van natuur, milieu, bouwen en ruimtelijke ordening, water en infrastructuur. Dat is een aanzienlijke opgave, waarvoor gemeenten ruim de tijd krijgen vanaf het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt. Omdat de genoemde actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen komt te vervallen kunnen gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet al starten met de voorbereiding van het tot stand te brengen omgevingsplan. Het maken van een bestemmingsplan is dan niet meer per se nodig. De gemeente Hilversum wil daarom voor het Noordwestelijk Villagebied nu starten met de voorbereiding van een nieuw omgevingsplan als onderdeel van het omgevingsplan Hilversum. Concreet betekent dit het volgende: om te beginnen gaat de gemeente onderzoeken welke regels op dit moment in allerlei verordeningen zijn opgenomen die van toepassing zijn op het villagebied en gaat ze deze vergelijken met de regels in het bestemmingsplan. Dit kan resulteren in het schrappen of juist maken van nieuwe regels (of beide). Uiteindelijk moet dit resulteren in een pakket van regels dat wordt opgenomen in het nieuwe omgevingsplan.

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is een duidelijke en verplichte burgerparticipatie bij het tot stand brengen van een omgevingsplan. De gemeente heeft aangekondigd frequent met de bewoners van het villagebied en de verschillende wijkverenigingen te willen overleggen. De gemeente heeft de afgelopen tijd geëxperimenteerd met het gebruik van een app om directe burgerparticipatie te bevorderen, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Bij gebrek aan een alternatief (op dit moment) is onze verwachting dat de inspraak met name tot stand gaat komen via de besturen van de wijkverenigingen. Wij zijn als bestuur dan ook van plan om alle leden regelmatig te informeren en met name ook te raadplegen over de specifieke thema’s die de gemeente in de overleggen aan de orde wil stellen. Dit zal waarschijnlijk grotendeels via e-mail, website of andere elektronische communicatie plaatsvinden maar wellicht ook door het organiseren van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten. Uiteraard stellen wij ook uw spontane inbreng via e-mail of persoonlijk contact zeer op prijs.

Hoewel er vooralsnog geen concrete punten van zorg bestaan, is het duidelijk dat nieuwe regels van grote invloed kunnen zijn op ons aller leefomgeving en welbevinden. Wij hechten er dan ook veel belang aan om de belangen van onze wijk en haar bewoners bij de gemeente zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Daarbij is het van groot belang dat wij een zo groot mogelijk deel van de wijk kunnen vertegenwoordigen. Wij willen u dan ook vragen om uw buren en andere bewoners die nog geen lid zijn aan te sporen om vooral lid te worden van wijkvereniging De Parken!

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

namens Wijkvereniging De Parken
Jan-Willem Dekkers