Vereniging

“Onze vereniging stelt zich ten doel het behoud en de verbetering van het bestaande woonklimaat in de Hilversumse wijk, begrensd door Bussumergrintweg, Corversbos en Spanderswoud en meer in het bijzonder:
a) het handhaven, zo mogelijk herstellen van het karakter als villawijk;
b) het handhaven, zo mogelijk verbeteren van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden, inclusief het groenbestand, in de wijk;
c) het bevorderen van de (verkeers)veiligheid in de wijk;
d) het bevorderen van een fraai aanzien van straten, lanen en pleinen in de wijk, ook wat betreft het straatmeubilair.”
(Art. 2 lid 1 Statuten van de Vereniging)

Leden en donateurs

“Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die woonachtig zijn in de wijk als bedoeld in artikel 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.”
(Art. 3 lid 1 & 2 Statuten van de Vereniging)

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de vereniging organiseert een maal per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) waarbij zij verantwoording aan de leden aflegt over het afgelopen verenigingsjaar en tevens inzage geeft in lopende procedures, wetenswaardigheden en ontplooide activiteiten. Deze vergadering vindt plaats in januari of februari. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bijzondere ALV’s uit te schrijven, maar hiervan wordt terughoudend gebruik gemaakt.

Op deze pagina treft u de notulen en presentaties van de laatste ALV’s aan. Ook kunt u de meest recente jaarverslagen teruglezen.

Het bestuur

Neemt u bij vragen of opmerkingen vooral contact met ons op!

Voorzitter
Omgeving
Vice-voorzitter
Verkeer en veiligheid
Secretaris
Secretariaat
Penningmeester
Financiën
Lid
Groen en Verkeer
Lid
Evenementen